Statut al A.J.V.P.S. VRANCEA

STATULUL  A.J.V.P.S  VRANCEA

CAPITOLUL  I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – (1) Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi VRANCEA, din Focșani, Str. Peneș Curcanul nr.2 bis, județul Vrancea, denumită în continuare A.J.V.P.S. VRANCEA, este persoană juridică, neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil.

(2) A.J.V.P.S. VRANCEA este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor și pescarilor sportivi înscriși în evidențele sale, care aderă la prezentul statut și se obligă să-l respecte. La aceștia se adaugă simpatizanții și candidații la dobândirea calității de vânători înscriși în evidențe.

(3) A.J.V.P.S. VRANCEA  are sediul in FOCSANI, str. Penes Curcanul, nr.2 bis, judetul Vrancea.

(4) A.J.V.P.S. VRANCEA  are denumire, sediu, sigla si drapel proprii.

(5) A.J.V.P.S. VRANCEA  este inscrisa in Registrul national sub nr.827/A/1997 si in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Tribunalul Vrancea sub nr.8/07.04.1998.

Art.2 – (1) A.J.V.P.S. VRANCEA  este afiliata la A.G.V.P.S din Romania, potrivit legii si statutul acestei, pe care se obliga sa il respecte.

(2) A.J.V.P.S. VRANCEA  isi desfasoara activitatea potrivit prezentului statut, avand deplina autonomie organizatorica, functionala si financiara.

(3) Durata functionarii A.J.V.P.S. VRANCEA   este nedeterminata.

Art.3. – Scopul A.J.V.P.S. VRANCEA   il constituie conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vanatoare si/sau pescuit recreativ- sportiv practicate in mod durabil, ca forma de odihna activa si de petrecere a tipului liber de catre membrii sai.

 

Art. 4. – A.J.V.P.S. VRANCEA   are urmatoarele obiective si atributii :

desfasoara activitati de conservare a biodiversitaii si protectie a faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

reprezinta si apara drepturile si interesele membrilor asociati;

incheie, cu autoritatile administrative, contracte de atribuire in gestionare a fondurilor cinegetice si/sau de exploatare durabila, prin pescuit recreativ- sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;

dezvolta si exploateaza eficient baza materiala proprie, destinata practicarii vanatorii, pescuitului sportiv, tirului vanatoresc, chinologiei de vanatoare si altor activitati specifice;

pregateste candidatii pentru dobandirea calitatii de membru si instruieste membrii si personalul angajat in domeniile cinegetic si respectiv halieutic de activitate;

organizeaza activitatea de instruire a persoanelor care doresc sa devina detinatori de arme de foc;

gestioneaza si elibereaza, conform legii si ale statutului, permisele de vanatoare, permisele de pescuit recreativ- sportiv, carnetele de membru si autorizatiile de vanatoare;

organizeaza si dezvolta activitati competitionale de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;

stimuleaza cresterea, dresarea si folosirea cainilor de vanatoare;

organizeaza activitai de vanatoare si de pescuit sportiv cu membrii altor asociatii afiliate pe baza de reciprocitate, cu alte categorii de vanatori si/sau pescari sportivi din tara si strainatate in scopul realizarii de mijloace financiare necesare gestionarii durabilea vanatului si a pestelui din fondurile preluate in gestionare;

infiinteaza, in conditiile legii, unitati economice, in vederea realizarii scopului sau;

desfasoara, cu caracter accesoriu, activitati economice si activitati agricole cuprinse in codul CAEN: 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 si 9499;

organizeaza, desfasoara si stimuleaza  activitatile de prevenire si de combatere a braconajului si a exportului ilegal de trofee de vanatoare;

organizeaza conferinte, simpozioane,expozitii si alte manifestaricinegetice si de pescuit sportiv la nivel local si participa la asemenea evenimente in tara si in strainatate;

promoveaza si apara imaginea sa si a A.G.V.P.S ;

alte obiective si atributii ce decurg din lege si reglementarile in domeniu;

CAPITOLUL II

MEMBRII  A.J.V.P.S. VRANCEA

CALITATE, DREPTURI SI OBLIGATII, RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. VRANCEA   se poate obtine prin examen sau inscriere, doar in limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.

(2) Dovada calitatii de membru al A.J.V.P.S. VRANCEA  se face cu carnetul de membru vizat anual.

(3) Calitatea de membru vanator se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sai resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. VRANCEA, recunoaste prezentul statut se obliga sa il respecte, a efectuat minim un an stagiatura si promoveaza examenul/ concursul organizat in acest sens.

(4) Persoanele titulare de permis de vanatoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. VRANCEA  , se pot reinscrie in asociatie, cu indeplinirea prevederilor statutare si achitarea cotizatiei de inscriere, in termen de 5 ani de la retragere in limita locurilor disponibile.

(5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. VRANCEA  , recunoaste statutul acesteia, se obliga sa-l respecte si face dovada cunostintelor minime in domeniul halieutic.

(6) Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut sau dupa caz, detinut de persoanele care potrivit legii, nu au dreptul la permis de arma si persoanele care au fost excluse in ultimii 5 ani pentru savarsirea unor fapte de braconaj, fara permis de vanatoare, asupra unor animale din speciile interzise la vanatoare, noaptea prin folosirea farurilor si altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe intuneric, in grup de mai multi vanatori sau de catre persoane cu atributii de paza a vanatului, si in ultimii 3 ani pentru incalcarea altor prevederi legale si/sau statuare.

(7) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. VRANCEA este incompatibila cu calitatea de membru in oricare alta asociatie de vanatoare si/sau pescuit recreativ- sportiv neafiliata la A.G.V.P.S. din Romania.

(8) Calitatea de simpatizant se obtine la cerere, pe baza unei recomandari a unui membru al asociatiei si se dovedeste pe baza legitimatiei emise de asociatie.

Art. 6. – (1) Calitatea de membru sau simpatizant al A.J.V.P.S. VRANCEA inceteaza prin renuntare, radiere sau excludere.

(2) Renuntarea la calitatea de membru sau de simpatizant are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru sau a legitimatiei, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru, cu cotizatia achitata in termen, la o alta organizatie afiliata.

(3) Radierea se face in cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de exprimare a perioadei de rezidenta, de retragere a permisului de arma tip B, de anulare a permisului de vanatoare sau de stabilire a domiciliului in strainatate.

(4) Excluderea se pronunta impotriva membrilor si a simpatizantilor A.J.V.P.S. VRANCEA care:

(a) au comis fapte prevazute ca infractiuni de Legea nr. 407/ 2006, modificata si completata, confirmate de organele de urmarire penale sau instantele de judecata;

(b) nu si-au achitat cotizatia de membru in termen, dupa instiintarea scrisa;

(c) au fost sanctionati cu excluderea din alta asociatie afiliata;

(d) fac parte din grupe desfiintate, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. VRANCEA;

(e) au fost gasiti in fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6mm cu percutie pe rama sau cu alte arme neomolagate pentru practicarea vanatorii, altele decat cele detinute de persoane autorizate;

(f) nu mai au dreptul de port si folosire a armelor de vanatoare, ca urmare a revocarii sau anularii acestui drept de catre organele de politie;

(g) aduc daune materiale si/sau morale A.J.V.P.S. VRANCEA ori A.G.V.P.S. din ROMANIA sau initiaza si desfasoara actiuni contrare intereselor legitime ale acestora;

(h) refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii sau infractiuni in domeniul cinegetic sau piscicol, ori se sustrag in fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;

(i) se inscriu sau fac parte din organizatii neafiliate a A.G.V.P.S;

(5) Cotizatiile achitate pe anul in curs, nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru;

(6) Pierderea calitatii de membru vanator se aduce la cunostinta A.G.V.P.S din Romania si organelor de politie, implicand retragerea si anularea carnetului de membru; anularea se face prin inscrierea cuvantului „ANULAT” pe fiecare pagina a carnetului, semnare si stampilare ori, in caz numele de nereprezentare, prin publicarea nulitatii acestuia intr-un ziar local sau central, inscriindu-se numele titularului si seria carnetului.

(7) Carnetele de membru anulate, pot fi restituite fostilor titulari, pastrand la asociatie o copie xerox a carnetului anulat;

(8) Masurile prevazute la alin. (3) si (4) se hotarasc de Consiliul organizatiei si se pot contesta la Adunarea Generala in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Art. 7. – (1) Membrii A.J.V.P.S. VRANCEA au urmatoarele drepturi:

sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitati, pe fondurile gospodarite de alte grupe, cluburi sau asociatii afiliate, conditionat de achitarea cotizatiilor suplimentare de practicare a vanatorii sau pescuitului recreativ- sportiv, stabilite de organizatiile in cauza;

sa beneficieze pe baza materiala a asociatiei pentru desfasurarea activitatilor specifice;

sa beneficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale, de asigurare pentru accidente de vanatoare;

sa primeasca gratuit un statut al A.J.V.P.S. VRANCEA;

sa beneficieze potrivit legii, tradutiei si normelor stabilite de Adunarea Generala a A.J.V.P.S. VRANCEA, de vanatul sau de o parte din vanatul dobandit ori de pestele prins;

sa asiste la adunarile generale ale A.J.V.P.S. VRANCEA, fara drept de vot daca nu a fost desemnat delegat al grupei sau clubului dupa caz, cu acordul Adunarii Generale;

sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale A.J.V.P.S. VRANCEA si ale A.G.V.P.S. din ROMANIA;

sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii A.J.V.P.S. VRANCEA si a A.G.V.P.S  din ROMANIA;

sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

sa fie recompensati pentru merite deosebite;

(2) Membrii A.J.V.P.S. VRANCEA pot beneficia de urmatoarele facilitati:

(a) reducerea cotizatiei anuale cu 50% pentru:

barbatii peste 62 ani si femei;

persoanele cu dezabilitati de ordin locomotor;

persoane cu handicap de gradul I sau II;

membrii pescari sportivi care au si calitatea de membru vanator;

elevii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si studentii de pana la 25 de ani inscrisi la cursurile de zi;

pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses;

membrii consiliului si comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. VRANCEA si ale A.G.V.P.S. din ROMANIA;

(b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru :

copiii pana la varsta de 14 ani,

membrii cu varsta de peste 75 ani,

membrii plecati la studii sau la post, pe perioada limitata, in strainatate,

salariatii A.J.V.P.S. VRANCEA si ai A.G.V.P.S. din ROMANIA.

(c)  scutirea de plata cotizatiei anuale si a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S. :

dupa implinirea varstei de 80 ani;

daca sunt membrii de onoare ai A.J.V.P.S. VRANCEA;

daca sunt veterani de razboi;

(d) reducerea cu 10% a cotizatiei anuale in cazul achitarii integrale a acesteia pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs.

(3) Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin. (2) pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de consiliul asociatiei.

(4) Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei pot beneficia si de scutirea altor obligatii statutare, conditionat de achitarea cotizatiilor in termen.

(5) De facilitatile prevazute in prezentul articol, nu se poate beneficia cumulativ.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. (g), salariatii A.J.V.P.S. VRANCEA, angajati ca paznici de vanatoare, nu pot fi alesi ca organizatori de grupa sau loctiitori ai acestora si nici in Comitetele Cluburilor sau Consiliilor asociatiilor.

(7) Simpatizantii pot beneficia de drepturile prevazute la alin. 1 lit. „a,b,c,d,f,h,i,j”. Modul de plata al valorii asigurarii pentru simpatizantii la vanatoare se stabileste prin hotararea Consiliului asociatiei.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. VRANCEA  au urmatoarele obligatii :

sa cunoasca si sa respecte prevederile legii, statutului si ale altor reglementari referitoare la vanatoare, la pescuitul recreativ- sportiv si la regimul armelor si munitiilor;

sa participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. VRANCEA, ale cluburilor si ale grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei, sa indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si, dupa caz, in comisiile in care activeaza;

sa plateasca, in cazul vanatorilor, pana la data de 31 martie, 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50%, pana la data de 30 iunie; in cazul pescarilor sportivi plata cotizatiei anuale se face integral pana la data de 31 martie; neplata cotizatiei pana la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia in functie de rata inflatiei si suspendarea dreptului de a practica vanatoarea sau pescuitul recreativ- sportiv, pana la achitarea acesteia.

sa achite, in cazul candidatilor declarati admisi la examenul de vanator, cotizatia de inscriere ca membru in termen maxim de un an de la promovarea examenului;

sa presteze, in cazul vanatorilor care nu beneficiaza de reducerea cotizatiei, minim 5 zile de munca pentru gospodarirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste actiuni conduce la achitarea in bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de Adunarea generala. Pensionarii de drept, presteaza un numar de 3 zile munca, potrivit aptitudinilor fizice pe care le au.

sa achite integral si la termenele scadente obligatiile statuare de membru al asociatiei, indiferent de participare la activitatile de vanatoare si/sau pescuit recreativ- sportiv;

sa isi perfectioneze cunoastiintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv;

sa nu comercializeze vanatul si pestele dobandit prin practicarea vanatorii si/sau pescuitului recreativ- sportiv;

sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau pescuit, sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;

sa nu initieze si sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. VRANCEA si ale A.G.V.P.S. din ROMANIA;

sa comunice A.J.V.P.S. VRANCEA noul domiciliu, in termen de 10 zile de la schimbarea acestuia si asociatiile similare in care s-a inscris;

sa semnaleze organizatiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au cunostiinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii produse, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator sau de existenta oricarui alt factor care are influente negative in dezvoltarea durabila a vanatului sau pestelui;

(2) Simpatizantii au obligatiile prevazute la alin. 1 lit. „a,b,f,h,i,j,k”.

Art. 10. – Titlul de „Membru de onoare al A.J.V.P.S. VRANCEA” se poate acorda, de catre Adunarea generala, ca recompensa unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de exceptie in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv, cat si de organizatie.

Art. 11. – (1) Membrilor si simpatizantilor A.J.V.P.S. VRANCEA care incalca prevederile actelor normative in domeniul cinegetic sau al  pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare si de etica, ori care aduc daune materiale ori morale asociatiei ori A.G.V.P.S. din ROMANIA li se aplica una din sanctiunile disciplinare:

avertisment scris

suspendarea dreptului de exercitare a vanatorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de pana la un an sau dupa caz, pana la finalizarea cercetarilor penale;

excluderea din asociatie.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se hotarasc de Consiliul asociatiei, in termen de un an de la savarsirea faptei sau in interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea Generala, ale carei hotarari sunt definitive si executorii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.2, sanctiunea excluderii din asociatie hotarata de Consiliu ramane definitiva in cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmarire penala sau instantelor de judecata.

(4) Sanctiunile se aplica de la data ramanerii lor definitive si se inscriu intr-un registru special de evidenta a sanctiunilor si in carnetul de membru.

(5) In cazul excluderii contestate, dreptul de a vana sau pescui, se suspenda pana la solutionarea contestatiei, cel in cauza avand obligatia sa depuna carnetul de membru odata cu contestatia.

(6) Pe perioada suspendarii, carnetul de membru vanator sau pescar sportiv si permisul de vanatoare sau de pescuit recreativ- sportiv se depune si se pastreaza la asociatie; in situatia refuzului de a depune carnetul de membru, cel in cauza este exclus fara indeplinirea altor formalitati.

(7) Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu il exonereaza, in cazul suspendarii, pe cel in cauza de plata cotizatiei si de indeplinirea altor obligatii fata de organizatie.

(8) Inainte de adoptarea hotararii de sanctionare, cei in cauza vor fi audiati in legatura cu faptele savarsite, exceptandu-i pe cei cercetati penal, care pe perioada cercetarii vor fi suspendati, urmand ca masura excluderii sa se adopte in functie de rezultatul cercetarii penale.

(9) Daca in urma convocarii scrise si luarii la cunostinta cei in cauza refuza sa se prezinte pentru a da relatii privind faptele lor, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA A A.J.V.P.S. VRANCEA

Art. 12. –  A.J.V.P.S. VRANCEA are in structura sa:

cluburi fara personalitate juridica ale vanatorilor si/sau pescarilor sportivi constituite  ca structuri teritoriale ale acestora;

grupe de vanatori, organizate la nivelul fiecarui fond cinegenetic si grupe ale pescarilor sportivi, organizate prin vointa liber exprimata a membrilor, conform hotararii consiliului asociatiei.

Art. 13. – Organele de conducere ale A.J.V.P.S. VRANCEA sunt:

adunarea generala;

grupe de vanatori, organizate la nivelul fiecarui fond cinegetic si grupe ale pescarilor sportivi, organizate prin vointa liber exprimata a membrilor, conform hotararii consiliului asociatiei.

comisia de cenzori.

Art. 14.- (1) Adunarea generala este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. VRANCEA, constituit din reprezentanti ai cluburilor, nominalizati la adunarile generale ale grupelor si mandatati in acest sens de adunarile genrale de alegeri ale acestora.

(2) Adunarea generala se convoaca obligatoriu o data pe an in sesiune ordinara, pana cel mai tarziu la 15 mai, si ori de cate ori este nevoie in sesiune extraordinara, de catre consiliul organizatiei, presedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor grupelor organizatiei; adresata Consiliului asociatiei sau, daca acesta refuza convocarea, instantei judecatoresti competente;o data la 5 ani, adunarea generala a A.J.V.P.S. VRANCEA organizeaza alegerea organelor proprii de conducere si a delegatilor, premergator Congresului A.G.V.P.S. din Romania.

(3) Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, prin convocatoare scrise si/sau anunt intr-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii.

(4) In adunarile genrale extraordinare se vor dezbate si aproba numai probelemele inscrise in ordinea de zi.

Art. 15. – Adunarea generala are urmatoarele atributii:

(a)aproba sau modifica, dupa caz, statutul organizatiei in concordanta cu Statutul cadru, regulamentul comisiei de cenzori si hotaraste cu privire la schimbarea sediului;

(b)dezbate si aproba rapoartele de activitate ale consiliului, bilantul contabil al asociatiei si raportul comisiei de cenzori si se pronunta asupra gestiunii organizatiei;

(c)dezbate si aproba strategia organizatiei, raportul conducerii asociatiei, bilantul contabil, programul de activitate ale acesteia si bugetul de veniturisi cheltulieli;

(d)stabileste, in functie de numarul de membri, componenta organelor de conducere si alege pentru o perioada de 5 ani sau revoca, dupa caz, presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului organizatiei si cenzorii acesteia;

(e)alege prntru o perioada de 5 ani delegatii la Congresul A.G.V.P.S. din Romania si desemneaza dintre acestia, candidatii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S. din Romania in situatii de exceptie, adunarea generala poate prelungi mandatul membrilor consiliului si delegatilor de Congre, cu pana la un an;

(f)decide asupra contestatiilor formulate de membrii organizatiei impotriva sanctiunilor disciplinare;

(g)ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului organizatie, luate in conditiile art.18 lit(o);

(h)hotaraste cu privire la dizolvarea organizatiei si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin doau treimi din numarul delegatilor;

(i)hotaraste fuziunea cu alte asociatii cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor;

(j)hotaraste dizolvarea asociatiei cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor, care compun adunarea generala; divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al asociatiei care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe asociatii care iau astefl fiinta;

(k)propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titulului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S. din Romania” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. VRANCEA, care indeplinesc criteriile stabilite in acest sens;

(l) ia orice alta hotarare cu privire la activitatea organizatiei, in limitele prevederilor legale si ale celor statutare.

Art. 16.-(1) Consiliul conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre doua adunari generale.

(2)Consiliul organizatiei este compus din 5-15membri, cu o vechime de minim 5 ani.Din Consiliu face parte de drept directorul asociatiei.

Art.17.-(1)Consiliul organizatiei se intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui

(2)In mod exceptional si numai convingator motivat, presedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenta.

Art.18. – Consiliul organizatiei are urmatoarele atributii:

(a)convoaca Adunarea generala a organizatiei si urmareste indeplinirea hotararilor Adunarii generale ale acesteia;

(b)analizeaza si aproba informarile presedintelui si/sau ale directorului, ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;

(c)analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

(d)stabileste nivelul cotizatiilor anuale, cotizatiilor de inscriere, cotizatiilor suplimentare, nivelul prestatiilor in munca ale vanatorilor si cresterile sau reducerile de cotizatii in functie de data achitarii acestora;

(e)hotaraste angajarea directorului asociatiei, cand postul a devenit vacant, precum si desfacerea contractului individual de munca al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S din Romania, potrivit criteriilor adiptate in acest sens, stabileste nivelul salarizarii directorului si premierea sau sanctionarea lui, cu exceptia desfacerii contractului individual de munca, dupa caz;

(f)coordoneaza activitatea cluburilor si grupelor, hotaraste cu privire la infiintarea si dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice si fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor si la repartizarea vanatorilor in grupe, tinand seama, in masura posibilului, de optiunea acestora; confirma sau infirma, componenta organelor de conducere ale cluburilor.

(g)aproba propunerile de infiintare a unor unitati economice cu caracter accesoriu in vederea realizarii scopului organizatiei;

(h)se preocupa de instruirea membrilor si hotaraste cu privire la premierea si sanctionarea acestora;

(i)aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca si regulamtele de organizare si functionare ale consiliilor de sprijin;

(j)aproba programul activitatilor competitionale si stabileste corpul propriu de arbitri;

(k)hotaraste cu privire la eventualele schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si cu informarea Consiliului A.G.V.P.S. din Romania cu cele din strainatate;

(l)aproba instrainarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe si respectiv scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;

(m)acorda medalii, diplome si alte recompense in bani si/sau obiecte;

(n)propune Adunarii generale acordarea titlului de membru de onoare a A.J.V.P.S. VRANCEA

(o)in mod exceptional,si numai convingator motivat, poate lua hotarari ce tin de competenta adunarii generale, pe care le supune ratificarii acesteia la prima reuniune;

(p)indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.

Art. 19.(1)- Pe langa Consiliului organizatiei pot functiona, comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:

(a)comisia de pregatire a candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru al asociatiei, precum si de perfectionare a cunostintelor membrilor;

(b)comisia de tir vanatoresc si competitii;

(c)comisia de chinologie vanatoreasca si competitii;

(d)comisia de pescuit sportiv si competitii;

(e)comisia juridica;

(f)comisia economica;

(g)comisia pentru promovarea imaginii organizatiei;

(2)Comisiile vor fi organizate si conduse de un presedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociatiei.

Art.20. (1)Presedintele asociatiei poate fi ales dintre membrii cu o vachime mai are de 10 ani si are urmatoarele atributii:

(a)conduce adunarile generale si consiliile A.J.V.P.S. VRANCEA;

(b)reprezinta organizatia in relatiile cu membrii acesteia si cu alte persoane juridice similare din tara si din strainatate;

(c)incheie, modifica si desface contractul de munca al directorului la propunerea Consiliului asociatiei si cu avizul Consiliului A.G.V.P.S. din Romania;

(d)aproba componenta si programul delegatiilor de reprezentare, altele decat cele stabilite de consiliu si adunarea generala;

(e)da delegare de competenta vicepresedintilor si directorului.

(2)Presedintele asociatiei nu poate indeplini atributiile directorului asociatiei, decat atunci cand postul devine vacant, pe perioada limitata de pana la 3 luni, cu retributia corespunzatoare postului, conform hotararii consiliului.

Art.21. Directorul asociatiei are urmatoarele competente:

(a)asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale si ale Consiliului;

(b)administreaza patrimoniul organizatiei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;

(c)incheie, cu acordul Consiliului asociatiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice si de pescuit recreativ-sportiv ori acte aditionale la acestea si raspunde de respectarea prevederilor contractuale;

(d)elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli,iar dupa aprobare raspunde de realizarea acestora;

(e)reprezinta asociatia in adunarile generale ale agentilor economici in care aceasta are calitatea de asociat sau actionar, precum si in relatiile ci institutiile publice;

(f)intocmeste organigrama, statul de functii, grila de salarizare, Regulamentul de organizare si de functionare si Regulamentul de ordine interioara;

(g)incheie, modifica si desface contractele individulae de munca, acorda premii si sanctionaeza personalul organizatiei;

(h)organizeaza, impreuna cu comisiile de sprijin, concursuri de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;

(i)organizeaza pregatirea candidatilor pentru dbandirea calitatii de membru, raspunde de intocmirea dosarului de candidat, de eliberarea carnetului de membru si a permiselor de vanatoare; semneaza personal carnetele de membru si permisle de vanatoare la eliberarea acestora, precum si la inscrierea sau la aplicarea de.sanctiuni;

(j)raspunde de eliberarea autorizatiilor de vanatoare si de recuperarea acestora;

(k)raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative;

(l)organizeaza activitatea de paza a fondurilorcinegetice si de pescuit, precum si de combaterea braconajului cinegetic si piscicol;

(m)comunica semestrial la A.G.V.P.S. din Romania excluderile, motivele excluderii de membrii vanatorisi pescari sportivi, ramase definitive, precum si seriile carnetelor de membru retrase si anulate;

(n)da delegare de competenta personalului din subordine;

(o)ia orice alte masuri necesare pentru asiguarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotararilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. VRANCEA si ale A.G.V.P.S. din Romania.

Art. 22. – (1)Activitatea economico-financiara a A.J.V.P.S. VRANCEA se verifica de 3 cenzori alesi de Adunarea generala a acesteia.

(2)Cel putin un membru al comisiei de cinzori trebuie sa fie expert contabil.

(3)Functia de membru in comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie in cadrul Consiliului, precum si cu functiile salarizate in cadrul A.J.V.P.S. VRANCEA.

(4)Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita anual de Adunarea generala.

(5)Adunarea generala poate alege 1-3 cenzori supleanti, neretribuiti, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante in comisia de cenzori.

Art. 23. –(1)Cenzorii sau membrii comisiei de cenzori verifca, pe baza evidentelor contabile, intreaga activitate financiara a A.J.V.P.S. VRANCEA.

(2)Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunarii generale a A.J.V.P.S. VRANCEAsi ca informari consiliului, presedintelui si directorului.

Art. 24.Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt prevazute in actele normative in vigoare si in regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art.25. A.J.V.P.S. VRANCEA are in structura sa urmatoarele cluburi ale vanatorilor si pescarilor sportivi:

-Clubul ADJUD, cu sediul in orasul ADJUD, jud.Vrancea

-Clubul FOCSANI, cu sediul in municipiul FOCSANI, jud.Vrancea;

Art.26. Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S. VRANCEA suntȘ

(a)Adunarea generala;

(b)Comitetul clubului.

Art.27.Adunarea generala a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea comitetului sau a presedintelui clubului, a directorului, a presedintelui sau consiliului A.J.V.P.S. VRANCEA.

Art.28.- Atributiile Adunarii generale ale cluburilor sunt:

(a)dezbate si aproba raportul anual de activitate al comitetului clubului;

(b)analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate;

(c)propune bugetul anual al clubului;

(d)alege pentru o perioada de 5 ani presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai comitetului;

(e)alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la Adunarea generala a asociatiei;

(f)desemneaza candidatii pentru consiliul organizatiei si pentru comisia de cenzori.

Art.29.(1) In intervalul dintre adunarile generale, activitatea clubului este condusa de Comitetului clubului, care se compune din 7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se alef un presednte si 1-2vicepresedinti, dupa caz.Secretarul clubului este membru de drept al comitetului.

(2)Sedintele se tin o data la trei luni ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau secretarului clubului, precum si a Consiliului, presedintelui ori directorului asociatiei.

Art.30.Comitetul clubului are urmatoarele atributii:

(a)asigura ducerea la indeplinirea hotararilor adunarilor generale si ale organelor asociatiei;

(b)elaboreaza proiectele,programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli ale clubului;

(c)coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si a celor de pescari sportivi;

(d)organizeaza concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca, faza pe club;

(e)urmareste insusirea de catre candidati la dobandirea calitatii de vanator a cunostintelor minime necesare;

(f)propune acordarea de recompense in bani sau obiecte si sanctionarea membrilor vanatori si pescari sportivi;

(g)propune repatizarea fondurilor cinegetice si a fondurilor de pescuit pe grupe de vanatori si respectiv, de pescari sportivi.

Art.31.- (1)In intervalul dintre sedintele Comitetului, conducerea clubului este asigurata de presedinte si de secretar, in limita competentelor pe care le au prin regulamentul de organizare si functionare.

(2)Presedintele clubului il poate mandata pe secretarul acestuia sa il reprezinte.

Art.31.-(1)In cadrul cluburilor sunt constituite grupe de vanatori si gruoe de pescari sportivi.

(2)Grupa de vanatori se organizeaza la nivelul fondului cinegetic,corespunzator suprafetelor minime stabilite de lege pentru fiecare vanator, pe criterii de domiciliu cat si pe baza vointei liber exprimate.

(3)Grupa de pescari sportivi se organizeaza pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizatie, pe baza vointei liber exprimate.

Art.33. –(1) A.J.V.P.S. VRANCEA are in structura sa urmatoarele grupe ale vanatorilor si ale pescarilor sportivi:

A-Vanatori

1.Grupa Maluri

2.Grupa Stupina

3. Grupa Ramniceni

4. Grupa Mihalceni

5. Grupa Gologanu

6. Grupa Balanu

7. Grupa Carligele

8. Grupa Sihlea

9. Grupa Calita

10. Grupa Nereju

11. Grupa Nistoresti

12. Grupa Iresti

13. Grupa Fitionesti

14. Grupa Batinesti

15. Grupa Diocheti

16. Grupa Anghelesti

17. Grupa Ruginesti

18. Grupa Adjud Vechi

19. Grupa Boghesti

20. Grupa Marasesti

21. Grupa Focsani

22. Grupa Unirea

23. Grupa Beciu

24. Grupa Andreiasu

25. Grupa Milcovelul

B-Pescari:

1. Grupa Doaga

2. Grupa Lanseta

3. Grupa Putna

4. Grupa Gold Fish

5. Grupa Carasul

6. Grupa Platica

7. Grupa Elco

8. Grupa Bibanul

9. Grupa Stiuca

10. Grupa Mreana

11. Grupa Salaul

12. Grupa Patriarhul

13. Grupa Rechinul

14. Grupa Marasesti

15. Grupa Adjud

16. Grupa Panciu

Art.34.-Organul de conducere al grupelor este Adunarea generala a membrilor sai, care se convoaca de organizatorul acesteia, de presedintele sau de secretarul clubului ori directorul asociatiei, dupa caz,precum si la cererea majoritatii membrilor, anual sau ori de cate ori este necesar.

Art.35.- Adunarea generala a grupei are urmatoarele atributii:

(a)analizeaza si propune programul de activitati al grupei;

(b)alege organizatorul, loctiitorul si gospodarul grupei pentru o perioada de 5 ani;

(c)alege delegatii la adunarile generale ale clubului si ale asociatiei;

(d)desemneaza, dintre acestia, candidatii pentru Comitetul clubului sau Consiliului asociatiei; candidatii trebuie sa aiba o vechime ca vanator mai mare de 5 ani;

(e)urmareste efectuarea stagiaturii de catre candidatii repartizati si elibereaza caracterizarile necesare sustinerii examenului de vanator;

(f)propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai.

Art.36.-Intre adunarile generale ale grupei, conducerea acesteia se asigura prin organizator, loctiitor si gospodar; acestia raspund de gestionarea, in conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor cinegetice si fondurilor de pescuit sportiv pe care isi desfasoara activitatea, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combaterea braconajului, etc.

CAPITOLUL IV

Patrimoniul A.J.V.P.S. VRANCEA

Art.37.-(1) A.J.V.P.S. VRANCEA are patrimoniu propriu, privat, format din:

-bunuri imobile;

-bunuri mobile constand in mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;

-obiecte de inventar si mijloace circulante;

-orice drepturi si obligatii conform legii.

(2)Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.J.V.P.S. VRANCEA, iar bunurile acesteia sunt proprietate privata, indivizibila.

Art.38.Bunurile si mijloacele banesti ale A.J.V.P.S. VRANCEA se realizeaza din:

(a)cotizatii de inscriere, cotizatii anuale si cotizatii suplimentare;

(b)veniturile obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;

(c)donatii,subventii, sponsorizari, etc;

(d)orice alte surse, in conditiile legii.

Art.39.Cotizatiile de inscriere ca membru se stabilesc anual de catre Consiliul asociatiei;copiii pana la varsta de 14 ani sunt scutiti de cotizatia de inscriere, iar tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, elevii si studentii de la cursurile de zi si persoanele de peste 75 de ani, achita doar 50% din aceasta; cotizatia de inscriere ca membru pescar sportiv;penrru a deveni membri vanatori, pescarii sportivi complteaza diferenta de cotizatie de inscriere pana la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

Art.40.Cota anuala de participre a A.J.V.P.S. VRANCEA la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. din Romania,incepand cu anul 2010, reprezinta echivalentul a2,2% din valoarea cotizatiilor de membru incasate de asociatie,se achita trimestrial corespunzator cotizatiei incasate si se regularizeaza anual, conform balantei analitice la 31 decembrie anexa la bilantul financiar contabil anual;pentru anul fiscal 2009,raman valabile prevederile art.40 din Statutul cadru, publicat in Monitorul Oficial, Partea I,nr.750 din 18.08.2005.

Art.41.Bunurile A.J.V.P.S. VRANCEA pot fi instrainate sau casate,dupa caz,in conditiile art.18 lit.l

Art.42.Oricare ar fi cauza pierderii calitatii de membru al A.J.V.P.S. VRANCEA fostii membri nu au dreptul sa pretinda restituirea nici unei parti din patrimoniul asociatiei.

CAPITOLUL – Dispozitii finale

Art.43.-(1)Adunarile generale, consiliile si comitetele sunt statuar intrunite in prezenta majoritatii persoanelor delegate, cu exceptia adunarilor generale ale grupelor care sunt statuar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora; daca la prima convocare a adunarilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine in prezenta delegatilor/ membrilor interesati, dupa un interval de cel putin 7 zile de la prima reuniune nestatutara, chiar daca nu este intrunita majoritatea; in acest din urma caz, numarul delegatilor in organele de reprezentare superioare se va stabili in functie de dublul numarului de participanti la aceste reuniuni.

(2)Hotararile se iau cu votul deschis al ma joritatii celor prezenti la reuniuni, daaca nu se hotaraste altfel.

(3)La sedintele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. VRANCEA,pot asiata, in limita locurilor libere, presedintii si secretarii de club care nu fac parte din aceste organe, precum si orice alt membru interesat cu aprobarea acestor organe.

Art.44. – (1) Toate functiile eligibile de la nivel de grupa pana la nivelul A.J.V.P.S. VRANCEA, vor fi ocupate de membrii care indeplinesc conditiile statutare si care, in ultimii trei ani, nu au fost sanctionati de asociatie.

(2)Prin exceptie de la prevederile art.43 alin(2), alegerile pentru presedinte, vicepresedinti si membrii Consiliului asociatiei si cele ale comitetelor cluburilor, se vor desfasura cu vot secret in cazul existentei mai multor candidaturi pe aceeasi functie, declarandu-se alesi, in ordine, candidatii cu numarul cel mai mare de voturi.

Art.45.-(1)Locurile devenite vacante in organele de conducere se completeaza dintre delegatii/membrii la adunarile generale, cu respectarea principiului reprezentativitatii, la propunerea celor pe care ii reprezinta, de catre organul de conducere in cauza.

(2) In cazurile in care functie de presedinte devine vacanta din orice alt motiv, atributiile presedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepresedinti, desemnat in mod operativ de Consiliul asociatiei, pana la prima adunare generala a asociatiei.

Art.46. –(1) Membrii Consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 in decursul unui an calendaristic, se considera demisionat si vor fi inlocuiti, potrivit prevederilor art.45.

(2) Pierderea calitatii de membru al asociatiei, atrage si inlocuirea neconditionata din functie.

Art.47.- (1) Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociatiei care intr-o anumita problema supusa hotararii acestor organe este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al IV- lei inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberari si nici la vot;

(2) Delegatul/membrul care incalca aceste dispozitiieste raspunzator de daunele cauzate asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art.48. A.J.V.P.S. VRANCEA isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

(a)prin hotarare a Adunarii generale;

(b)cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat;

(c)cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

(d)din cauze de insolvabilitate;

(e)cand numarul membrilor scade sub limita prevazuta de lege;

(f)cand scopul sau actiunea organizatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

(g)cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;

(h)cand hotararile adunarilor generale sunt luate cu incalcarea propriului statut sau a legii.

Art.49 Oricare ar fi cauza dizolvarii A.J.V.P.S. VRANCEA, lichidarea patrimoniului acesteia se va fac conform legii si statutului asociatiei.

Art.50.-(1) Consiliul A.J.V.P.S. VRANCEA, va proceda si va hotara in timp util adaptarea corespunzatoare a prevederilor prezentului statut care dein contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea corespunzatoare a textelor, solicitand instantei de judecata inscrierea mentiunilor necesare;

(2)Hotararile adoptate vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generala a A.J.V.P.S. VRANCEA.

Art.51. Prezentul statut a fost adoptat, ca urmare a modificarii Statutului A.G.V.P.S. din Romania si a Statutului-cadru, de catre Consiliul A.J.V.P.S. VRANCEA in baza Hotararii Adunarii generale a asociatiei din data de 12.04.2009, astazi 03.09.2009, va fi autentificat sau atestat de un avocat si intra in vigoare dupa inscrierea modificarilor in Regitrul special aflat la Grefa Judecatoriei FOCSANI.

NOTAR PUBLIC CARMEN STRUNA

SEDIUL: FOCSANI, str. Brailei nr.6, jud.Vrancea

Cod Postal 620161

Tel./fax 0237/206612

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE

Nr.30784 din data de 21.09.2009

In fata mea, NOTAR PUBLIC CARMEN STRUNA, la sediul biroului s-a prezentat:

1.MARTINIUC EUSEBIU, domiciliat in Focsani, str. Unirea Principatelor, bl.31, et.2, ap.10, jud.Vrancea, identificat cu CI seria VN nr.267302/2007 elib. de SPCLEP Focsani, jud. Vrancea, avand CNP 1520201390691, in calitate de director al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor sportivi din VRANCEA, cu sediul in mun. Focsani, str.Penes Curcanul, nr.2bis, jud.Vrancea, avand C.I.F. RO7963296, care a cerut, a citit si a consimtit la autentificarea prezentului inscris, semnand toate exemplarele.

In temeiul art.8 lit.B si art.65 lit.D din Legea nr.36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a perceput onorariul in suma de 130 RON si TVA in valoare de 24,70 RON, cu chitanta nr.0015096/2009(G.M.)

NOTAR PUBLIC,

CARMEN STRUNA

DOSAR nr. 691/231/2010

ROMANIA

JUDECATORIA FOCSANI JUDETUL VRANCEA

INCHEIERE NR.2

Sedinta din camera de consiliu din data de 20.01.2010

Instanta constituita din:

Presedinte – Gabriela Alina Alexandru

Grefier – Simona Mihaela Iftimie

Pe rol fiind solutionarea cererii pentru inscrierea modificarii actelor constitutive ale ASOCIATIEI JUDETENE A VANATORILOR SI PESCARILOR VRANCEA, cu sediul in Focsani, str.Penes Curcanul, nr.2 bis, jud.Vrancea, in registrul special de asociatii si fundatii aflat la grefa Judecatoriei Focsani.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legala indeplinita, cauza solutionandu-se fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Instanta, in baza actelor de la dosar, ramane in pronuntare asupra cererii.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la nr. 691/231/2010 pe rolul Judecatoriei Focsani, Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea, prin reprezentant Martiniuc Eusebiu, a solicitat pronuntarea unei incheieri judecatoresti prin care sa se ia act de modificarea Statutului Asociatiei conform Hotararii nr.1/12.04.2009 a Adunarii Generale a asociatiei si Hotararii nr.6/03.09.2009 a Consiliului asociatiei.

In sustinerea cererii, petenta a depus la dosar acte.

Din actele si lucrarile dosarului intanta retine urmatoarele:

Prin S.C.nr. 119/07.04.1998 pronuntata de Tribunalul Vrancea a fost acordata personalitate juridican Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea, aceasta fiind inscrisa in Registrul special aflat la grefa Tribunalului Vrancea la nr.8/1998.

Prin Incheierea nr.33/04.11.2005 pronuntata de Judecatoria Focsani in dosar nr.8708/2005 a fost admisa cererea formulata de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea si s-a depus inscrierea in Registrul aflat la grefa Judecatoriei Focsani a modificarilor Statutului asociatiei conform hotararii Adunarii generale a asociatiei din 16.10.2005.

Din procesul verbal al Adunarii generale a Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea din 12.04.2009 rezulta ca Adunarea generala a aprobat modificarea statutului asociatiei avand in vedere Statutul cadru ce va fi adoptat in Congresul A.J.V.P.S.

Statutul modificat a fost adoptat conform Hotararii nr.1/12.04.2009 a Adunarii generale a asociatiei si a Hotararii nr.6/03.09.2009 a Consiliului asociatiei.

A fost depus la dosar noul Statut al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea, autentificat sub nr.3078/21.09.2009 la B.N.P Carmen Struna din Focsani.

Fata de cele retinute si vazand disp. Art.33 din O.G. 26/2000, urmeaza ca instanta sa admita cererea si sa dispuna inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Focsani a modificarilor Statutului Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea conform Hotararii nr.1/12.04.2009 a Adunarii generale a asociatiei si Hotararii nr.6/03.09.2009 a consiliului asociatiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea formulata de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea, cu sediul in Focsani, str.Penes Curcanul nr. 2bis, jud. Vrancea, pentru inscrierea modificarii Statutului.

In temeiul art. 33 din O.G. nr.26/2000, cu modificarile la zi, dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si a fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Focsani a modificarii Statutului Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea, conform Hotararii nr.1/12.04.2009 a Adunarii generale a asociatiei si Hotararii nr.6/03.09.2009 a Consiliului asociatiei.

Cu recurs in 5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 20.01.2012.

Presedinte, Alexandru Gabriela Alina

Grefier, Iftimie Simona Mihalea.

Red./Tehn.AGA Ex.4/25.01.2010

ANEXA 1

FONDURI DE VANATOARE gospodarite de A.J.V.P.S. VRANCEA

1.Nr.1 Denumire: MALURI

Descrierea limitelor:

NORD: De la Halta CFR Botarlau pe soseaua Focsani- Maicanesti, intersectie cu raul Ramnicu Sarat.

EST: Porneste de la Calienii Noi pe soseaua asfaltata, pana la Maicanesti, intersectie cu raul Ramnicu Sarat.

SUD: De la podul CFR peste raul Ramnicu Sarat, pe raul Ramnicu Sarat pana la intersectia raului cu soseaua Focsani-Maicanesti.

VEST: Calea ferata Tecuci-Faurei intre Halta Botarlau si podul CFR peste Ramnicu Sarat.

2.Nr.2 Denumire:STUPINA

Descrierea limitelor

NORD: De la intersectia soselei asfaltate Maicanesti-Ramnicu Sarat DJ 202 cu calea ferata Tecuci-Faurei, pe soseaua DJ 202pana lin Maicanesti intersectie cu raul Ramnicu Sarat. De asemeni pe tronsonul asfaltat din Nanesti spre Hanul- Conachi pana la podul peste raul Siret

EST: De la podul peste raul Siret din dreptul comunei Nanesti pana la confluenta Siretului cu Ramnicu Sarat, apoi pe limita de judet cu judetul Galati pana la intersectia cu judetul Braila.

SUD: De la calea ferata Tecuci- Faurei pe limita de judet Vrancea cu judetul Braila, pana la intersectia la judetul Galati.

VEST: De la intersectia soselei asfaltate Maicanesti- Ramnicu Sarat cu calea ferata Tecuci- Faurei pe calea ferata pana la limita judetului Vrancea.De asemeni pe tronsonul aflat pe soseaua Focsani- Maicanesti DJ 204, intre intersectia cu soseaua spre Hanu Conachi pana la intersectia cu raul Ramnicu Sarat.

3. Nr.3 Denumire RAMNICENI

Descrierea limitelor

NORD: De la podul CFR peste raul Ramnicu Sarat din Tataranu pe raul Ramnicu Sarat pana la Maicanesti intersectia dintre raul Ramnicu Sarat cu DJ 204.

EST: Pe soseaua Maicanesti- Ramnicu Sarat DJ 202 din dreptul localitatii Stupina pe sosea pana la Maicanesti intersesctie cu DJ 204.

SUD: Dela intersectia soselei Maicanesti- Ramnicu Sarat cu calea ferata Tecuci-Faurei pana la intersectia ci soseaua Maicanesti- Ramnicu Sarat.

VEST: De la podul CFR peste raul Ramnicu Sarat din Tataranu pe calea ferata Tecuci- Faurei pana la intersectia cu soseaua Maicanesti- Ramnicu Sarat.

3. Nr.3 Denumire: MIHALCENI

Descrierea limitelor

NORD: De la localitatea Bogza pe DJ 204C pana la Tataranu-pod CFR, peste raul Ramnicu Sarat.

EST: De la Tataranu- pod CFR peste raul Ramnicu Sarat peste calea ferata Tecuci- Faurei pana la limita judetului Vrancea.

SUD: De la limita judetului Vrancea cu DJ 202C pe drumul auto Balesti- Cotesti, apoi limita cu judetul Braila pana la intersectia cu calea ferata Tecuci- Faurei.

VESTȘ De la Bogza pe DJ pana la localitatea Balesti continua pana la limita judetului Vrancea- DJ 202C.

5. Nr.5. Denumire: GOLOGANU

Descrierea limitelor

NORD: De la pod CFR peste raul Milcov pana la confluenta cu Putna, apoi raul Putan pana la localitatea Vladuleasa, apoi pe drum de pamant pana la Halta Botarlau.

EST: De la Halta CFR Botarlau pe CFR Tecuci- Faurei pana la pod CFR peste Ramnicu Sarat in Tataranu.

SUD: De la Gugesti pe DJ 204F pana la localitatea Slobozia Ciorasti apoi pe DJ 205C prin localitatea Jiliste pana la intersectia cu DJ 204A prin Bordeasca Veche pana la Tataranu, pod CFR peste raul Ramnicu Sarat.

VEST: Din Gugesti intersectia CFR cu DJ 204F pe CFR pana la pod CFR peste apa Milcov- Golesti.

6. Nr. 6. Denumire: BALANU

Descrierea limitelor

NORD: Din Gugesti pe DJ 204F, la Sl. Ciorasti, apoi pe DJ 204A la intersectia cu DJ 204B.

EST: De la intersectia cu DJ 204A cu DJ 204B, pana in Tataranu, intersectia cu DJ 204C.

SUD: Din Tataranu, intersectia DJ 204B cu DJ 204C, pa DJ 204C prin Bogza pana la intersectia DJ 204C cu calea ferata Focsani- Ramnicu Sarat.

VEST: De la intersectia DJ 204C cu calea ferata Ramnicu Sarat- Focsani pe calea ferata pana la Gugesti, intersectia CFR cu DJ 204F.

7. Nr. 7 Denumire: CARLIGELE

Descrierea limitelor:

NORD: Din Faraoanele intersectia cu DJ 205B cu DC 142 apoi pe DC 142 pana la intersectia cu raul Milcov pana la intersectia CFR Focsani- Ramnicu Sarat- pod Golesti.

EST: Din localitatea Golesti pod CFR peste raul Milcov, pe linia CFR Focsani- Ramnicu Sarat pana la intersectia cu DJ 204C in dreptul localitatii Dumbraveni.

SUD: De la intersectia DJ 204C cu CFR Focsani- Ramnicu Sarat pe 204C pana la DN 2, pe DN 2 pana la pod raul Ramna. Pe raul Ramna amonte pana la intersectia cu drumul de pamant ce duce la Terchesti.

VEST: Din localitatea Faraoanele intersectia DC 142 cu DJ 205B prin localitatea Cotesti, Urechesti, intersectia cu DC 156 Terchesti apoi pe drum de pamant la raul Ramna(G. Calitei).

8. Nr.8 Denumire: SIHLEA

Descrierea limitelor:

NORD: Din localitatea Dumbraveni pe DJ 204C pana in localitatea Bogza.

EST: Din localitatea Bogza pe DJ 204C  prin Balesti pana la limita judetului Vrancea.

SUD: De la intersectia DN 2 cu Paraul Ciresului pana la Voetin, apoi pe canal la Balesti- intersectia cu DJ 202C.

VEST: Din localitatea Dumbraveni pe DN 2 pana la limita judetului Vrancea.

9. Nr. 9 Denumire: CALITA

Descrierea limitelor

NORD: De la obarsia paraului Peletic, pe parau pana la confluenta cu raul Ramna, apoi pe raul Ramna pana la intersectia cu DN2 in localitatea Dumbraveni.

EST: Din localitatea Dumbraveni pe DN 2 pana la localitatea Obrejita, intersectia cu DC 186.

SUD: De la intersectia DN 2 cu DC 186 in localitatea Obrejita pe DC 186 pana in localitatea Bordesti apoi pe DJ 204C pana la intersectia cu limita dintre OS Gugesti si OS Dumitresti.

VEST: Pe limita dintre OS Gugesti cu OS Dumitresti de la intersectia cu DJ 204C pana la obarsia paraului Peletic.

10. Nr. 26 Denumire: IRESTI

Descrierea limitelor:

NORD: Din localitatea Varnita pe DJ 205F prin loc. Racoasa pana in satul Gogoiu apoi pe drum de pamant limita dintre OS Panciu si OS Soveja apoi limita cu OS Vidra intersectie cu DJ 205E.

EST: Din raul Putna loc. Vitanesti pe drum pietruit in oras Panciu, traverseaza orasul apoi pe DJ 205F pana in loc.Varnita.

SUD: Din loc.Ruget pe raul Putna pana in dreptul loc. Vitanesti.

VEST: De la intersectia DJ 205E cu limita OS Soveja pe DJ 205E pana in Livezile apoi pe DC 63 pana in raul Putna prin loc. Ruget.

11. Nr.28 Denumire: FITIONESTI

Descrierea limitelor:

NORD: De la intersectia dintre paraul Carecna cu DJ 205H pe paraul Carecna apoi pe limita dintre OS Adjud di OS Panciu pana la soseaua Florean.

EST: Din Panciu pe DJ 205H pana la intersectia acestuia cu pr.Carecna.

SUD: Monumentul Ecaterina Teodoriu, pe soseaua asfaltata DJ 205 Straoane- Panciu.

VEST: Soseaua Florean pr. Zabrauti pana la confluenta cu pr.Glodu pe limita padurii pana la Ecaterina Teodoriu.

12. Nr.29 Denumire: BATINESTI

Descrierea limitelor:

NORD: De la intersectia DN 2 cu calea ferata pana la intersectia cu DJ 204E si pe aceasta pana la Panciu.

EST: De la podul peste raul Putna pe DN 2 pana la intersectia DN 2 cu linia CFR Panciu- Marasesti.

SUD: Din dreptul loc. Vitanesti pe raul Putna la vale pana la intersectia raului Putna cu DN 2.

VEST: Din loc. Panciu la loc. Vitanesti pe drum pietruit pana la raul Putna.

13. Nr. 30 Denumire: DIOCHETI

Descrierea limitelor

NORD: De la intersectia pr. Carenca cu DN 2 pe paraul Carenca pana la intersectia cu DJ 205H.

EST: De la intersectia paraului Carenca cu DN 2, pe DN 2 prin Haret pana la intersectia DN 2 cu calea ferata Marasesti- Panciu.

SUD: Din Panciu pe DJ 204 E pana la intersectia cu CFR Panciu- Marasesti, pana la intersectia cu DN 2.

VEST: De la intersectia DJ 205 H cu paraul Carenca pe DJ 205H prin Movilita pana in Panciu.

14. Nr. 31 Denumire: ANGHELESTI

Descrierea limitelor:

NORD: OS Caiuti culmea dintre Dealuri- marginea satului Anghelesti pe limita judetului Bacau.

EST: Tr.Ruginesti pe DJ 205H pana la intersectia cu DC 27 apoi prin Anghelesti pana la limita de judet Vrancea cu Bacau.

SUD: De la intretaierea pr. Caregna cu soseaua Trotusanu- Paunesti pe pr. Caregna in sus apoi pe limita dintre OS Adjud si OS Panciu pana la limita de judet Vrancea cu Bacau.

VEST: OS Caiuti pe limita cu judetul Bacau.

15. Nr. 32 Denumire: RUGINESTI

Descrierea limitelor:

NORD: Din limita in dreapta loc. Anghelesti, pe limita de judet pana la intersectia cu DN2.

EST: De la limita jud. Vrancea pe DN2 prin Adjud pana la intersectia pr. Carenca cu DN 2.

SUD: De la intersectia pr.Carenca cu DN2 amonte pe pr. Carenca pana la intersectia cu DJ 205H.

VEST: De la intersecti DJ 205H cu pr. Carenca, oe DJ 205H prin Paunesti pana la intersectia cu DC 27 apoi pe aceasta pana in culme limita dintre jud. Vrancea si Bacau.

16. Nr. 33 Denumire: ADJUDUL VECHI

Descrierea limitelor:

NORD: Pe limita jud. Vrancea cu jud. Buzau intre intersectia limitei cu DN 2 si cu DC 15.

EST: De la limita de judet pe DN 11A prin Lespezi pana la intersectia cu DJ 252 apoi pe DJ 252 pana in Argea, continua pe limita de judet pe Siret pana la confluenta cu Carenca.

SUD: De la intersectia DN 2 cu pr. Carenca pe pr. Crenca pana la varsare in raul Siret.

VEST: De la intersectia pr. Carenca cu DN2, pe DN2 pana la iesire din judet trecand prin Adjud.

17. Nr. 35 Denumire: BOGHESTI

Descrierea limitelor:

NORD: De la intersectia judetului Vrancea si Bacau cu DJ 241A pe limita de judet pana la intersectia limita de judet cu Bacau si Vaslui.

EST: De la intersectia judetelor Vrancea, Bacau si Vaslui apoi Galati pana la intersectia cu DC 9 Costisa.

SUD: De la intersectia DC9 Costisa cu limita de judet Vrancea cu Galati pe limita de judet pana la intersectia acesteia cu DJ 241A.

VEST: De la intersectia dintre judatul Vrancea cu Bacau si DJ A pe DJ 241A pana la intersectia cu limita de judet Vrancea si Galati.

18. Nr. 36 Denumire: MARASESTI

Descrierea limitelor:

NORD: De la intersectia dintre DN 2 cu pr. Carenca pe pr. Carecna pana la confluenta cu raul Siret.

EST: De la confluenta dintre pr. Carecna si raul Siret pe Siret pana la intersectia cu DN 2A.

SUD: De la intersectia dintre DN 2A cu DN 2 pe DN 2A pana la intersectia dintre DN 2A si raul Siret.

VEST: De la intersectia dintre DN 2 si DN 2A pe Dn 2 pana la intersectia cu pr. Carecna.

19. Nr. 39 Denumire: FOCSANI

Descrierea limitelor:

NORD: De a intersectia CFR Focsani- Adjud cu raul Putna pe raul Putna aval pana la intersectia cu DJ 204E.

EST: De la intersectia dintre DJ 204E cu raul Putna aval pana la confluenta cu Milcov.

SUD: De la intersectia dintre DJ 204E cu raul Putna, pe raul Putna aval pana la confluenta cu raul Putna.

VEST: De la intersectia dintre CFR Rm. Sarat- Focsani cu raul Milcov pe CFR pana la intersectia cu raul Putna.

20. Nr. 40 Denumire: UNIREA

Descrierea limitelor:

NORD: De la intersectia DC 130 cu raul Putna in Balotesti pe raul Putna aval pana la intersectia cu CFR Focsani- Adjud.

EST: De la intersectia dintre raul Milcov si CFR Rm. Sarat- Adjud pe CFR pana la intersectia cu raul Putna.

SUD: De la intersectia dintre raul Milcov si DC 130 in Odobesti pe raul Milcov aval pana la intersectia cu CFR Rm. Sarat- Adjud.

VEST: De la intersectia DC 130 cu raul Milcov de Odobesti pe DC 130 prin Scanteia pana la intersectia acestuia cu raul Putna in Balotesti 25.

21. Nr. 41 Denumire: BECIU

Descrierea limitelor:

NORD: De la confluenta Valea Larga pe raul Milcov aval pana la intersectia cu DJ 205B in dreptul loc. Odobesti.

EST: Pe apa Milcovului intre loc. Odobesti si Pietroasa.

SUD: Pe limita dintre OS Gugesti si OS Focsani de la obarsia Valea Larga pana in loc. Pietroasa, intersectie DC 142 cu raul Milcov.

VEST: Pornind din culmea limita dintre OS Gugesti si Focsani, pe Valea Larga in apa raului Milcov in dreptul loc. Mera.

22. Nr. 42 Denumire: ANDREIASU

Descrierea limitelor:

NORD: Din culmea limta OS Focsani cu OS Naruja pe apa Reghiorului apoi pe raul Milcov pana la loc. Mera la confluenta dintre raul Milcov si Valea Larga.

EST: De la intersectia Valea Larga cu raul Milcov in Mera pe Valea Larga la obarsie pe limita dintre OS Gugesti si Focsani pana la intersectia cu OS Dumitresti.

SUD: Dela intersectia dintre limitele OS Gugesti, OS Focsani si OS Dumitresti pe limita dintre OS Focsani si OS Dumitresti pana la intersectia cu OS Nereju.

VEST: De la intersectia dintre OS Focsani, OS Dumitresti si OS Nereju pe limita dintre OS Nereju cu OS Focsani pana la intersectia cu OS Naruja obarsie Reghior.

23. Nr. 43 Denumire: MILCOVELUL

Descrierea limitelor:

NORD: Din culmea limita dintre OS Vidra cu OS Focsani la obarsia Reghiorului pe culme la vale pana in loc. Scanteia.

EST: Din sat Scanteia pe DC 130 prin Odobesti pana la intersectia DC 130- pr. Milcov.

SUD: De la confluenta dintre apa Reghiorului cu raul Milcov pe raul Milcov aval pana la intersectia cu DC 130 in Odobesti.

VEST: Din culmea limita dintre OS Vidra cu OS Focsani pe apa Reghiorului apoi pe pr. Reghiu pana la confluenta cu raul Milcov.

ANEXA 2

FONDURI DE PESCUTI gospodarite de A.J.V.P.S. VRANCEA

 1. Ape curgatoare

Denumire bazin                                                                                                   Lungime(km)

 1. Raul Siret                                                                                                112,0
 2. Raul Putna                                                                                        72,0
 3. Raul Zabala                                                                                                         28,0
 4. Raul Naruja                                                                                                         25

 

 1. Ape statatoare

Denumire bazin                                                Denumire balta                                                 Suprafata(ha)

 1. Siret                                       Berchel- Costisa                                                85,0
 2. Siret                                       Verde                                                                   0,5
 3. Siret                                       Draglina                                                                15,0
 4. Siret                                       Cracul mort                                                         2,0
 5. Siret                                       Malu Mare                                                          1,0
 6. Siret                                       Ciorani                                                                  4,0
 7. Siret                                       Saivane                                                                                1,0
 8. Siret                                       Pilon                                                                      4,0
 9. Siret                                       Haret                                                                     10,0
 10. Siret                                       Modruzeni                                                          7,0
 11. Siret                                       Dodici                                                                    4,0
 12. Siret                                       Vacarie                                                                 10,0
 13. Siret                                       Cosmesti                                                             4,0
 14. Siret                                       Cariera                                                                  3,0
 15. Siret                                       Doaga                                                                   4,0
 16. Siret                                       Calimanesti- Baraj                                            300,0
 17. Putna                                    Calieni                                                                   27,0
 18. Ramna                                  Jiliste                                                                     7,0
 19. Ramna                                  Biliesti                                                                   2,0
 20. Ramna                                  Suraia                                                                    3,0